مشاوره استخدام مربی

مشاوره استخدام مربی  ، یکی از اقداماتی ست که مجموعه یک یاد با توجه به قرارداد با ارگانها و سازمانهای مختلف در حوزه های مختلف ، جهت تکمیل کادر مربی خود ، در فرصتی محدود اقدام به نام نویسی ، سپس تعیین وقت مشاوره و انعقاد قرارداد رسمی با فرد متقاضی خواهد نمود.